Every Story(Teller) Matters – Human Libraries and Mutual Recognition – proiect de promovare a dialogului intercultural

Proiectul Every Story(Teller) Matters – Human Libraries and Mutual Recognition  atinge diferite domenii ale societății și problemele acesteia, promovând competențele interculturale și sprijinirea incluziunii sociale și diversității.

RO

Prin oferirea unui spațiu sigur și incluziv pentru persoanele din medii diverse pentru a-și împărtăși poveștile și a se angaja într-un dialog semnificativ, vom crea un spațiu pentru recunoașterea reciprocă. În general, proiectul încurajează empatia și înțelegerea între diferitele comunități, ceea ce duce în cele din urmă la o mai mare coeziune socială. 

Proiectul promovează valorile comune ale Uniunii Europene și angajamentul civic, încurajând participanții să reflecteze asupra poveștilor și experiențelor lor personale, cerându-le ulterior să le împărtășească și altora din comunitate. Astfel, participanții dezvoltă un sentiment mai mare de apartenență și de conectare la comunitatea lor, părăsind bula pilotului automat și înțelegând mai bine conceptul de cetățenie activă, devenind astfel mai predispuși să devină cetățeni activi și angajați.

Ideea principală a acestui proiect este de a se concentra pe trei domenii diferite de dezvoltare în același timp. În primul rând, de a le oferi tinerilor migranți instrumentele necesare pentru a depăși excluziunea culturală, în al doilea rând, de a sensibiliza comunitățile locale ale partenerilor de proiect cu privire la ceea ce înseamnă să trăiești într-o comunitate interculturală și, în cele din urmă, de a crește capacitatea lucrătorilor de tineret și a educatorilor de a promova incluziunea migranților în contextul lor de lucru.

Prin promovarea dialogului și a înțelegerii interculturale, proiectul va contribui la dezvoltarea unei societăți europene mai incluzive și mai coezive. De asemenea, va promova participarea activă a tinerilor, inclusiv a migranților, la viața socială și civică, ceea ce reprezintă un aspect important al politicii de tineret a UE. Considerăm că rezultatele acestui proiect ne vor ajuta să ne atingem obiectivele de promovare a incluziunii sociale, a competenței interculturale și a transformării digitale și vor crea un impact de durată asupra publicului larg. 

https://everystorytellermatters.eu/

EN:

This project touches different areas of society and its problems. By working with young immigrants and promoting intercultural competencies, we will be supporting social inclusion and diversity at the core of this project’s activities. By providing a safe and inclusive space for individuals from diverse backgrounds to share their stories and engage in meaningful dialogue, we will be creating space for mutual recognition. The project overall encourages empathy and understanding among different communities, ultimately leading to greater social cohesion.

The project promotes common values of the European Union and civic engagement by encouraging participants to reflect on their personal stories and experiences, later asking them to share with others in the community. By doing so, participants develop a greater sense of belonging and connection to their community, leaving the autopilot bubble and understanding better the concept of active citizenship, thus becoming more likely to become active and engaged citizens.

The main idea of this project is to  focus on three different areas of development at the same time:

Firstly, to empower Young Migrants with tools to overcome cultural exclusion, secondly to sensibilize the local communities of the project partners for what it means to live in an intercultural community, and lastly to increase the capacity of youth workers and educators on promoting Inclusion of Migrants in their context of work.

By promoting intercultural dialogue and understanding, the project will contribute to the development of a more inclusive and cohesive European society. It will also promote the active participation of young people, including migrants, in social and civic life, which is an important aspect of the EU’s youth policy. Overall, we believe that this project results will help us achieve our goals of promoting social inclusion, intercultural competence, and digital transformation, and create a lasting impact on the wider public. 

https://everystorytellermatters.eu/

Scroll to Top
Sari la conținut