Peer Voices – Shaking Structures for Equality – proiect de promovare a egalitatății de gen

Scopul principal al proiectului Peer Voices – Shaking Structures for Equality este de a promova egalitatea de gen prin deconstruirea și combaterea stereotipurilor de gen și a prejudecăților latente în societatea noastră în această privință.

RO

Axat pe tineri, proiectul va oferi acestui grup țintă abilități personale și sociale care să permită dialogul și acțiunea conștientă în rândul colegilor lor, transformându-i pe acești tineri în agenți activi ai schimbărilor sociale pozitive în lume în ceea ce privește eliberarea de stereotipurile de gen, egalitatea de gen, emanciparea femeilor și integrarea de gen. Proiectul va integra mai multe pachete de lucru, urmând o călătorie logică în care fiecare dintre ele se prezintă ca un instrument cheie pentru succesul următorului. Prin acțiunile de formare și activitățile finale, care se doresc a fi instrumente de dezvoltare a cunoștințelor și abilităților și a avea un efect multiplicator în rândul colegilor lor, obiectivul proiectului este ca acestea să permită „zdruncinarea” structurilor, să pună la îndoială ceea ce este „normativ”, ce sunt stereotipurile de gen și cum influențează acestea diversele sfere ale vieții noastre, cum le putem combate și cum ne putem asigura că oportunitățile sunt pentru toată lumea, pentru ca, în acest fel, să fie posibilă susținerea și implementarea unor politici care să garanteze egalitatea de gen. 

Proiectul se va concentra nu numai pe explorarea critică a acestor realități și stereotipuri, ci va încerca, de asemenea, să dezvolte abilitățile necesare pentru a promova o schimbare a percepțiilor și comportamentelor. În mod specific, proiectul se va strădui să:  să se asigure că cel puțin 70% dintre participanții la programul de responsabilizare vor dezvolta competențe de cetățenie globală care îi vor face să îmbrățișeze valorile nediscriminării și ale egalității, precum și să dobândească instrumentele necesare pentru a pune în practică aceste valori și a promova egalitatea de gen în propriile comunități (efecte pe termen scurt și lung); să se asigure că 90% dintre formatorii de la egal la egal au devenit autonomi și capabili să dezvolte CCG în rândul colegilor lor, fiind capabili să disemineze competențele și cunoștințele dezvoltate odată cu participarea la proiect, în special prin intermediul metodologiilor de educație nonformală (efecte pe termen scurt și mediu); să se asigure că școlile și universitățile implicate își stabilesc angajamentele de a promova un cadru de învățare mai incluziv și mai egal pentru toți studenții lor, luând în considerare recomandările livrate și explorate în timpul momentelor de advocacy și campanie socială din cadrul proiectului, ca punct de plecare pentru procesele lor interne, precum și ca sursă de inspirație și de împărtășire a bunelor practici pentru alte părți interesate pe termen lung (efect pe termen lung). 

 

EN: 

The main purpose of this project is to promote gender equality by deconstructing and fighting gender stereotypes and the latent prejudices in our society regarding this matter. Focusing on youth, the project will provide this target group with personal and social skills that enable dialogue and conscious action among their peers, making these young people active agents of positive social change in the world regarding freedom from gender stereotypes, gender equality, women empowerment and gender integration. The project will integrate several work packages, following a logic journey where each of them presents itself as a key tool for the success of the next. Through the training actions and the final activities, which are intended to be tools for the development of knowledge and skills and to have a multiplying effect among their peers, the project’s objective is that they allow structures to be „shaken up”, to question what is „normative”, what gender stereotypes are and how they impact the various

spheres of our lives, how we can combat them and ensure that opportunities are for everyone, so that, in this way, it will be possible to support and implement policies that guarantee gender equality. 

The project will focus on not only exploring critically these realities and stereotypes but also endeavour to develop the skills to promote a change in perceptions and behaviours. Specifically, the project will strive to:  ensure that at least 70% of the participants of the empowerment programme will develop Global Citizenship Competences that will make them embrace the values of non-discrimination and equality, as well as acquire the tools to put these values in practice and promote Gender Equality in their own communities (short and long term effects); to ensure that 90% of peer trainers have become empowered and capable of developing GCC in their peers, being able to disseminate the skills and knowledge developed with the participation in the project specifically through non formal education methodologies (short and medium term effects); to ensure that the schools and universities involved establish the commitments to promote a more inclusive and equal learning setting for all their students, taking into consideration the recommendations delivered and explored during the advocacy and social campaign moments of the project, as a starting point for their internal processes as well as inspiration and good practice sharing for other stakeholders in the long run (longer term effect). 

Scroll to Top
Sari la conținut