Active Youth Hub – proiect pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tineri defavorizați

Proiectul „Active Youth Hub” se concentrează pe abordarea nevoilor lucrătorilor de tineret și în special, a celor care lucrează cu tineri defavorizați, cu acces limitat la resurse adecvate și la oportunități de dezvoltare profesională.

RO: 

Motivația acestui proiect este de a încuraja și de a ghida tinerii și educatorii de tineret în participarea activă în societate și în dezvoltarea competențelor antreprenoriale. După acest proiect, ne propunem să continuăm să măsurăm impactul rezultatelor proiectului și să stabilim parteneriate cu organizații guvernamentale și private din domeniul tineretului pentru a dezvolta aceste competențe la un nivel mai profund, cu mai multe instrumente și resurse suplimentare. Deși acest proiect se concentrează pe tinerii dezavantajați și insuficient deserviți, rezultatele proiectului sunt concepute pentru a fi utile tuturor tinerilor și educatorilor de tineret din Europa. 

Obiectivele principale  sunt de a oferi lucrătorilor de tineret orientări, bune practici și resurse bazate pe dovezi, care pot fi utilizate cu tinerii pentru dezvoltarea cetățeniei active, a competențelor digitale și antreprenoriale, de a crea împreună cu lucrătorii de tineret experiențe de învățare eficiente (atât online, cât și offline) pentru dezvoltarea cetățeniei active și a competențelor antreprenoriale și de a utiliza rezultatele proiectului pentru dezvoltarea cadrului politic existent privind dezvoltarea cetățeniei active și a antreprenoriatului în rândul tinerilor. 

Scopul proiectului Active Youth Hub este de a proiecta, prototipuri și dezvolta îndrumări bazate pe dovezi și instrumente de sprijin pentru tineri, educatori de tineret și factori de decizie politică privind dezvoltarea competențelor de angajare pentru tineri, cu accent pe cele de cetățenie activă, antreprenoriat și competențe digitale.

Pentru ca acest scop să fie atins, prin implementarea acestui proiect, împreună cu partenerii noștri am conceput un joc de cărți care constă în două module: modulul  „Cetățenie activă”  care este conceput pentru a fi utilizat de către lucrătorii de tineret, educatori, profesori și facilitatori pentru ca tinerii dezavantajați cu care lucrează să dobândească sau să îmbunătățească competențele de cetățenie activă care pot contribui la creșterea capacității lor de inserție profesională și modulul Antreprenoriat” conceput pentru a fi utilizat de către lucrătorii de tineret, educatori, profesori și facilitatori pentru ca tinerii dezavantajați cu care lucrează să dobândească sau să îmbunătățească competențele antreprenoriale care pot contribui la creșterea capacității lor de inserție profesională. 

https://www.activeyouthhub.eu/card-game/  

EN: 

The “Active Youth Hub” project is focusing on addressing the needs of youth workers and, especially, those who work with underprivileged youth, with limited access to the adequate resources and to professional development opportunities. The motivation for this project is therefore to encourage and guide youth and youth educators in active participation in society and in the development of entrepreneurial skills. After this project, we aim to continue measuring the impact of the project results and to establish partnerships with governmental and private organizations in the field of youth to develop those skills at a deeper level, with more tools and additional resources. While the focus of this project is on disadvantaged and underserved youth, the project results are designed to be useful to all youth and youth educators across Europe. 

The main objectives of this project are to provide youth workers with evidence-informed guidelines, good practices and resources, which can be used with youth for the development of active citizenship, digital and entrepreneurial skills, to co-create with youth workers effective learning experiences (both online and offline) for the development of active citizenship and entrepreneurial skills and to To use the results of the project for the development of existing policy framework on the development of active citizenship and youth entrepreneurship. 

The purpose of the Active Youth Hub project is to design, prototype and develop evidence-informed guidance and supporting tools for youth, youth educators and policy makers on the development of employability skills for youth, with a focus on those of active citizenship, entrepreneurship and digital skills.

For this  purpose to be achieved, throught the implementation of this project, together with our partners we designed a card game which consisting in two modules: the Active Citizenship module, which is designed to be used by youth workers, educators, teachers, and facilitators in order for the disadvantaged youth they are working with to acquire or enhance active citizenship skills that can help boost their employability and the Entrepreneurship module, designed to be used by youth workers, educators, teachers, and facilitators in order for the disadvantaged youth they are working with to acquire or enhance entrepreneurship skills that can help boost their Employability.

Scroll to Top
Sari la conținut