E-Mployed – proiect pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor

Prin intermediul proiectului E-Mployed creăm noi seturi de competențe și abilități pentru lucrătorii de tineret care lucrează direct cu tinerii NEETs și cu cei cu oportunități reduse din comunitățile lor. Prin intermediul noilor lor competențe, aceștia vor putea să sprijine includerea tinerilor în câmpul muncii, să creeze grupuri de sprijin conduse de tineri pentru tineri cu scopul de a se activa reciproc. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-RO01-KA220-YOU-000028913

RO: 

Acest proiect conține 4 obiective principale: crearea unui set de metode de orientare profesională și învățare între egali care vor fi transferate lucrătorilor de tineret și tinerilor,prin intermediul unui set de instrumente electronice, tutoriale video și LTT-uri , t o crearea unei platforme online pentru uzul tinerilor care include provocări de învățare și camere de evadare educaționale online pentru dezvoltarea competențelor transversale (comunicare de cooperare, incluziune, motivație, participare, prezentare, branding), pentru a 

să le permită lucrătorilor de tineret să se perfecționeze și să integreze noile metodologii pentru a le aplica în activitatea zilnică cu tinerii TG în cadrul organizațiilor lor și să creeze structuri clare pentru punerea lor în practică și să îmbunătățească cooperarea națională și internațională între ONG-urile participante care lucrează cu tinerii pentru incluziunea, participarea, capacitatea de inserție profesională, dezvoltarea competențelor, orientarea profesională, învățarea de la egal la egal. 

Se așteaptă ca impactul acestui proiect să fie văzut atât asuprapersonalului/lucrătorilor/formatorilor de tineret, cât și asupra tinerilor.Personalul ar trebui să crească gradul de conștientizare cu privire la orientarea în carieră, competențele transversale, învățarea între egali, importanța includerii pentru dezvoltarea competențelor transversale care conduc la obținerea unui loc de muncă adecvat, creșterea abilităților și competențelor pentru lucrătorii, facilitatorii și tinerii care participă la proiect, îmbunătățirea abilităților digitale și a competențelor de a lucra în mediul online. Se așteaptă ca tinerii să dobândească noi competențe transversale, competențe la locul de muncă; să fie încurajați în ceea ce privește orientarea în carieră, sprijinul între egali; să conștientizeze importanța competențelor transversale și a învățării între egali; să fie împuterniciți să inițieze și să împărtășească învățarea; să își sporească încrederea în calea, interesele și abilitățile lor; să își facă auzită vocea în definirea proiectului; să aibă o experiență de învățare practică în UE. 

Pentru mai multe informatii despre rezultatele acestui proiect , regăsiți pe site-ul https://e-mployed.net/ 

EN: 

Through this project we are creating new sets of skills and abilities for the youth workers who are working directly with NEETs and fewer opportunities youth in their communities. Through their new skills they will be able to support the inclusion of youth in employment, create support groups run by the youth for youth with the purpose of activating each other 

This project contains 4 main objectives: to create a set of methods for career guidance and peer learning that will be transferred to youth workers and youth,through an electronic toolkit, video tutorials and LTTs , t o create an online platform for the use of youth that includes learning challenges and online educational escape rooms for soft skills development (cooperation communication, inclusion, motivation, participation, presentation, branding), to 

empower youth workers to upskill and integrate the new methodologies to deploy them in the daily work with the youth TGs in their organisations, and create clear structures for implementing those in practice and to Improve the national and international cooperation among the participating NGOs working with youth for their inclusion, participation, employability, skill development, career guidance, peer to peer learning. 

The impact of this project, is expected to be seen on both staff/youth workers/trainers and on youth.The staff should increase awareness of career guidance, soft skills , peer learning, inclusion importance for developing soft skills that lead to achieving a suitable job, increasing skills and competences for yourth workers , facilitators and youth participating in the project, improving digital abilities and skill to work in online environment. The youth is expected to gain new soft skills, workplace competences; to be encouraged in career guidance, peer support; realize importance of soft skills, peer learning; empowered to initiate and share learning; boost confidence in path, interests, abilities; voices heard in project definition; hands-on EU learning experience. 

More information about the results of this project, as well as more about this project and the whole process, you can find on https://e-mployed.net/

Scroll to Top
Sari la conținut